Szkoła Liderów Miast

Dowiedz się więcej na
temat naszej działalności

Fundacja Veolia

Fundacja Veolia Polska (FVP)” to fundacja korporacyjna. Jej działalność jest finansowana przez spółki należące do grupy Veolia. Statutowym celem FVP jest realizacja działań społecznych, ekologicznych
i filantropijnych. Fundacja stawia na współpracę międzysektorową. Łączymy biznes, samorządy
i regionalne organizacje pozarządowe w ramach inicjatyw, które poprawiają jakość życia lokalnych społeczności. Robimy to najczęściej za pośrednictwem wolontariatu.

Jako Fundacja powołana przez firmę z branży energetycznej czujemy się szczególnie odpowiedzialni za racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz za zrównoważony rozwój regionów, w których działamy.

  • Wspieramy zrównoważony rozwój miast tak, aby stawały się odporne na zmiany klimatu.
  • Wzmacniamy kompetencje liderów miejskich w obszarze strategicznego myślenia o przyszłości.
  • Razem z nimi dbamy o środowisko i propagujemy postawy proekologiczne wśród dzieci i młodzieży

W ramach odpowiedzi na najważniejsze wyzwania naszych czasów, każdy z nas ma swoją szczególną
i istotną rolę do spełnienia. Aby stworzyć świat przyszłości, w którym chcielibyśmy żyć, musimy działać i działamy teraz.

Od 2017 roku jako Fundacja oficjalnie wspieramy tzw. Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 (Sustainable Development Goals) wyznaczone przez ONZ. Są one swoistą „mapą drogową” dla wszystkich sektorów – rządów państw, organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych, świata nauki i biznesu, szkół, ale także dla nas samych – mieszkańców Ziemi.

Obecnie działania Fundacji koncentrują się w 5 obszarach:

CSR

Programy nakierowane na współpracę ze spółkami Grupy Veolia w Polsce w ramach tych spośród 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które Grupa przyjęła podpisując deklarację przystąpienia do Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

EKOLOGIA ORAZ ŚRODOWISKO

Programy edukacji środowiskowej dzieci i młodzieży.

Aktywizacja środowisk lokalnych i rozwój postaw ekologicznych w miastach.

Propagowanie, kształtowanie i utrwalanie odpowiedzialnych postaw wobec środowiska naturalnego
i zasobów wśród wszystkich grup wiekowych i wszystkich interesariuszy.

OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI

Projekty infrastrukturalno-edukacyjne realizowane we współpracy ze Spółkami i pracownikami Grupy Veolia w Polsce w miejscach szczególnie narażonych na utratę bioróżnorodności.

Współpraca z doświadczonymi ekspertami z ogólnopolskich organizacji pozarządowych (Centrum UNEP/ GRID Warszawa, Stowarzyszenie Ptaki Polskie) w ramach nauczania dbałości o równowagę
w przyrodzie pracowników oraz współuczestników naszych programów.

WOLONTARIAT PRACOWNICZY

Umożliwianie pracownikom Grupy Veolia w Polsce uczestnictwa w działaniach charytatywnych
i dobroczynnych na rzecz środowisk lokalnych.

Projekty wolontariackie skierowane nie tylko do pracowników Grupy, ale także ich rodzin i przyjaciół (program „Razem możemy więcej”, który wspiera i realizuje oddolne inicjatywy odpowiadające
na zdiagnozowane już potrzeby społeczne).

SPORTOWA AKADEMIA VEOLIA JUNIOR

Nauka podstawowych umiejętności ruchowych, promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród przedszkolaków oraz popularyzacja tych idei wśród ich opiekunów i rodziców.

Fundacja Szkoła Liderów

Fundacja Szkoła Liderów” to instytucja dbająca o jakość życia publicznego w Polsce i wśród Polaków za granicami kraju. Powstała z inicjatywy profesora Oxfordu, Zbigniewa Pełczyńskiego. Od ponad 27 lat pracuje na rzecz rozwoju świadomego, opartego na wartościach przywództwa. Wynajduje i wspiera liderów i liderki różnych obszarów życia publicznego w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządu terytorialnego oraz w partiach i organizacjach politycznych.

Fundacja jest miejscem spotkania i dialogu. W naszych programach uczestniczą osoby z różnych opcji politycznych i społecznych. Konfrontacja z innym punktem widzenia jest jednym z podstawowych narzędzi Szkoły do budowania z jednej strony kultury dyskusji opartej na szacunku, z drugiej – świadomości własnego systemu wartości i wywodzącej się z niego tożsamości.

Programy Fundacji są silnym doświadczeniem rozwojowym. Dla wielu Absolwentów i Absolwentek stają się punktem zwrotnym w ich karierach w życiu publicznym. Fundacja Szkoła Liderów wyposaża w narzędzia do przeprowadzania zmiany i wywierania wpływu, pogłębia samoświadomość i stwarza możliwości dalszego rozwoju.

Podstawowe programy Fundacji, dzięki zaangażowaniu donorów i darczyńców, pozostają od wielu lat bezpłatne. Ponadto Szkoła Liderów oferuje indywidualnie dopasowane do potrzeb odbiorcyprogramy i usługi. Zysk z działalności gospodarczej Fundacji w całości przeznaczany jest na cele statutowe organizacji.

Absolwentów i Absolwentki namawiamy do obierania skutecznych strategii wprowadzania zmian i zajmowania pozycji wpływu, w tym stanowisk, urzędów i innych funkcji formalnych.

Szkoła Liderów upowszechnia model przywództwa opartego na:

odpowiedzialności

Inwestujemy w osoby o zdolnościach przywódczych, które nie boją się wyzwań i związanych z nimi poświęceń; w liderów, którzy nie wahają się dokonywaćtrudnych wyborów i podejmować śmiałych decyzji oraz biorą pełną odpowiedzialność za ich konsekwencje.

budowaniu zaufania i współpracy

Wierzymy, że dobre przywództwo dalekie jest od wodzostwa. Istnieją różne wzorce zachowań liderów, jednak wszystkie łączy umiejętność angażowania innych i poszukiwania sprzymierzeńców.

tworzeniu wizji odpowiadających na aktualne problemy w Polsce i na świecie

Tematy poruszane podczas programów Szkoły są głęboko zakorzenione w zastanej rzeczywistości: polskiej i globalnej. Stymulujemy dyskusję i poszukiwanie rozwiązań w obszarach ważnych dla rozwoju Polski takich, jak: gospodarka, środowisko, energetyka, edukacja, system społeczny, ustrój i samorząd.

odwadze i skuteczności we wprowadzaniu zmian

poszanowaniu demokracji

Misja Szkoły opiera się na poszanowaniu instytucji państwa i prawa. Do programów SL przyjmujemy przedstawicieli i przedstawicielki wszystkich demokratycznych ruchów i opcji światopoglądowych, dbając o zachowanie różnorodności i odzwierciedlenie rzeczywistości społecznej.

Absolwenci i absolwentki Szkoły Liderów

Przez programy Szkoły Liderów przeszło już ponad 4000 osób. Są to osoby działające w Polsce, dla Polski i w środowiskach polonijnych.

Inwestujemy w osoby aktywnie budujące życie publiczne: członków i członkinie partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji politycznych, w osoby piastujące urzędy i pełniące funkcje na wszystkich szczeblach samorządu, liderów i liderki organizacji pozarządowych i nieformalnych koalicji, działaczy i działaczki na rzecz spraw lub swoich miejscowości. Liderzy oraz liderki naszych programów przedstawiają całe spektrum społeczne pod względem wieku, rodzaju działalności publicznej i światopoglądu.

Obecnie w samorządzie mandat pełni 171 absolwentów i absolwentek programów Szkoły Liderów – w tym 32 prezydentów/ek miast, burmistrzów i wójtów. W wyborach powszechnych w 2015 roku do Sejmu i Senatu z 8 różnych list wystartowało 24 absolwentów. Dziewięcioro z nich zdobyło mandat i pełni funkcję posła. W obecnej kadencji (2019-2023) 25 parlementarzystów i parlamentarzystek i 2 europarlementarzystów ukończyło jeden z programów Szkoły Liderów.